NUNS i ANEM protiv gradskih medija

NUNS i ANEM ukazali su Skupštini grada da je u Zakonu o javnom informisanju predviđeno da država i teritorijalna autonomija, kao i ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u pretežnom delu u državnoj svojini ili se finansira iz javnih prihoda ne mogu osnivati medije, te je u tom smislu sporna odredba nacrta očigledno nezakonita.


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) obratili su se Skupštini Beograda sa zahtevom da iz nacrta statuta grada briše odredbu kojom se grad ovlašćuje da osniva televizijske i radio-stanice, novine i druga sredstva javnog obaveštavanja. Nacrt statuta usvojen je na sednici Skupštine Beograda 16. septembra 2008. godine i potom upućen na javnu raspravu.


NUNS i ANEM smatraju da nacrt statuta Beograda predstavlja ozbiljno kršenje prava na slobodu izražavanja kao prava koje uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti.


To je zajamčeno Ustavom Srbije i međunarodnim dokumentima, kao što su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, navodi se u saopštenju.


NUNS i ANEM najavili su, za slučaj da se Skupštini Beograda ogluši o predlog da se sporna odredba briše iz nacrta, preduzimanje svih raspoživih pravnih mera u cilju odbrane ugroženog prava na slobodu izražavanja.


Inicijativu NUNS-a i ANEM-a podržali su Asocijacija nezavisnih lokalnih medija – Lokal Press, Nezavisno drustvo novinara Vojvodine (NDNV) i Udruženje novinara Srbije (UNS).

Tagovi

Povezani tekstovi