Opština Ivanjica raspisala konkurs za medije

ivanjica-dijaspora-gov-rs

[box align=’box-center’ id=’7446′]

Republika Srbija

OPŠTINA IVANjICA
-Predsednik Opštine-
01 Broj. 642-4/2015
30. april 2015. godine
I v a nj i c a

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/2014), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, broj 126/2014), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2015. godinu („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 14/2014), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2015. godini, broj 642-3/2015-01 od 28. aprila 2015. godine, Predsednik opštine Ivanjica, raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2015. godini

I Predmet Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2015. godinu u ukupnom iznosu za proizvodnju medijskih sadržaja od 3.755.700,00 dinara, za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2015. godini.
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

II Sredstva koja se raspodeljuju putem konkursa, dodeljuju se za sufinansiranje projekata kojima se proizvode sledeći medijski sadržaji:
-podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; informisanje o redovnom radu i aktivnostima organa opštine Ivanjica, ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ivanjica;
-podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, sporta, nauke, vere, zdravstva i obrazovanja; informisanje o manifestacijama, kulturnim i drugim programima koji se organizuju pod pokroviteljstvom ili u saradnji sa opštinom Ivanjica.

III Pravo učešća na Konkursu imaju:
-izdavač medija čiji mediji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
-pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
-pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u predhodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednim konkursu.
Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosu ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.
Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki mediji.
Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od jedne do tri godine. Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijki izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja novembra meseca tekuće godine.

IV Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:
1)mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2)mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
(1)u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
(2)u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, predhopdnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji rasisuje konkurs);
(3)u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2, ovog člana posebno se ocenjuje:
(1)da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela, ili tela samoregulacije u poslednih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
(2)dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
(3)pokrivenost teritorije Opštine radio i televizijskim signalom.

V Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:
Obrazac 1 (opis projekta);
obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
-rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
-rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
-dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radio difuzne agencije;
-bilans stanja i bilans uspeha iz predhodne godine;
-kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
-overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
Izvod iz Agencije za privredne registre.
Izjavu da ne koriste sredstva opštine Ivanjica ili drugih nivoa vlasti.
Potvrdu Narodne banke Srbije da nisu bili u blokadi.
Ugovor zaključen sa kablovskim distributerom.

VI Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.
Propisani obrasci su dostupni na veb-sajtu www.ivanjica.gov.rs
Obrazac 1 i Obrazac 2 se dostavljaju u 5 primerka, a ostali dokazi u 1 primerku.

VII Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta Srbije na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 3250 Ivanjica, ulica V.Marinkovića 1, sa oznakom: punog imena i adrese pošiljaoca i naznaku: Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom lično na pisarnici opštine Ivanjica.
Rok za podnošenje prijava i projekata je od 12. maja do 27. maja 2015. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Konkursni materijal se ne vraća.

VIII Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 5 članova od kojih se 3 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko je predloga bilo.
Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje predsednik Opštine.
Opština Ivanjica, obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.
Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

IX Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi predsednik opštine Ivanjica, na predlog stručne Komisije u roku od 60 dana, od dana isteka roka utvrđenog ovim pozivom. Rešenje o dodeli sredstva je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.

PREDSEDNIK OPŠTINE IVANjICA

Milomir Zorić

Tagovi

Povezani tekstovi