Opština Obrenovac raspisla konkurs za medije

obrenovac

[box align=’box-center’ id=’7112′]

Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 13. marta 2015. godine, na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), člana 55. Statuta gradske opštine Obrenovaca („Službeni list grada Beograda“, br. 19/14 – prečišćen tekst i 73/14), člana 6. i člana 22. Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu („Službeni list grada Beograda“, br. 103/14 i 8/15), r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
Za sufinansiranje projekata iz budžeta gradske opštine Obrenovac radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini.
Predmet konkursa
Predmet ovog javnog poziva/konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta gradske opštine Obrenovac u oblasti javnog informisanja i oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Obrenovca – a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, i to za projekte:
proizvodnje medijskih sadržaja.
Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja – proizvodnje medijskih sadržaja, u 2015. godini iznosi 8.000.000,00 dinara (slovima: osammilionadinara), opredeljenih članom 6. razdeo 4 – Uprava gradske opštine, Program 15 – lokalna samouprava, Programska aktivnost – informisanje, Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu („Službeni list grada Beograda“, br. 103/14 i 8/15)
.
Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija koji je upisan u Registar medija (odnosno registar javnih glasila);
2) pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
2
Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pod medijem se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na konkursu. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta.
Kriterijumi za učešće na konkursu
Projekti prijavljeni na konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Specifični kriterijumi:
* Značaj projekta sa stanovišta javnog interesa
* Sedište podnosioca projekta na teritoriji gradske opštine Obrenovac i teritorija realizacije projekta na teritoriji gradske opštine Obrenovac.
Prijava na konkurs
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14).
Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:
1. Predlog projekta (Obrazac 1)
2. Budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1)
3
3. Dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a)
4. Rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a)
5. Dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije)
6. Izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima
7. Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Obrenovac /mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa/ i u lokalnim medijima.
Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Prijave na konkurs se podnose Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, i to predajom na pisarnicu gradske opštine Obrenovac ili šalje kao preporučena pošiljka poštom, na adresu: Gradska opština Obrenovac, Kabinet predsednika gradske opštine, ul. Vuka Karadžića br. 74, 11500 Obrenovac, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta gradske opštine Obrenovac radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini“ i sa naznakom „Ne otvarati“.
Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.
Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće razmatrati.
Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.
U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće razmatrati.
Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.
Komisija sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, za sve pristigle projekte.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi – Milici Stojanović, na broj telefona 011/8726-446 i to u vremenu od 07.30 do 15.30 h svakog radnog dana.
4
Odluka o izboru projekata
U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Obrenovac donosi predsednik gradske opštine, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije.
Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Obrenovac – www.obrenovac.rs i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Nakon donošenja Rešenja, predsednik gradske opštine Obrenovac zaključuje Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.
Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja
Stručna Komisija će biti sastavljena od 3 (tri) člana. Ukoliko na raspisani Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, konkursna komisija će imati pet članova.
Članove Komisije imenuje predsednik gradske opštine, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Članovi Komisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.
O radu komisije vodi se zapisnik. Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Obrenovac – www.obrenovac.rs.
5
Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima
Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.
Obaveza izveštavanja o realizaciji projekta
U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava- na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.
Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima i objavljenim tekstovima na sajtu.
Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
VEĆE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC
VII-02 br. 020- 3/ 83 od 13.03.2015. godine
PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE
Miroslav Čučković

Tagovi

Povezani tekstovi