PRESUDA PRVOG OPŠTINSKOG SUDA U BEOGRADU

U IME NARODA

Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu u veću sastavljenom od sudije Vladana Stefanovića kao predsednika veća i sudija porotnika Milović Đorđija i Mihajlović Stojanke kao članova veća, u parnici prvotužioca Bogosavljević Milutina iz Novog Beograda, ulica Gramšijeva broj 4 i drugotužioca Jovanović Miodraga iz Beograda, Ulica Braće Jerković broj 121, a koje zastupa punomoćnik, adv. Cvetković Zoran iz Beograda, Ulica Partizanska broj 94/3 protiv tužene Kompanije “Novosti” DD iz Beograda, Trg Nikole Pašića broj 7 koju zastupa punomoćnik adv. Jovanović Zoran iz Beograda, Ulica Nušićeva broj 7a, radi naknade štete, vrednost spora 300.000 dinara, nakon usmene, javne i glavne rasprave zaključene na ročištu održanom dana 13. 11. 2003. godine, doneo je
I

Usvaja se tužbeni zahtev tužilaca pa se obavezuje tužena Kompanija “Novosti” DD iz Beograda, da na ime naknade nematerijalne štete usled pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti, isplati:
– prvotužiocu Bogosavljević Milutinu iz Novog Beograda, iznos od 200.000,00 dinara,
– drugotužiocu Jovanović Miodragu iz Beograda, iznos od 100.000,00 dinara.
a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od 13. 11. 2003. godine kao dana presuđenja pa do konačne isplate, i to u roku od 15 dana od dana prijema pismenog prepisa, presude, a pod pretnjom prinudnog izvršenja.
II

Obavezuje se tužena Kompanija “Novosti” DD iz Beograda, da u svom dnevnom listu “Večernje novosti”, objave u celini ovu presudu i to u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti iste, a pod pretnjom prinudnog izvršenja.
III

Obavezuje se tužena da tužiocima naknadi troškove parničnog postupka, u iznosu od 191.800,00 dinara, i to u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.
Gž. br. 5069/04

U IME NARODA

Okružni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nadežde Radević, predsednika veća, Veselinke Milošević i Tanje Šobot, članova veća, u parnici tužilaca Milutina Bogosavljevića iz Novog Beograda, ulica Gramšijeva br. 4, i Miodraga Jovanović iz Beograda, ulica Braće Jerković br. 121, koje zastupa Zoran Cvetković, advokat iz Beograda, ulica Partizanska br. 94/3, protiv tužene Kompanije “Novosti” DD iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 7, koju zastupa Zoran Jovanović, advokat iz Beograda, ulica Nušićeva br. 7a, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužene protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 7264/96 od 13. 11. 2003. godine, u sednici veća održanoj dana 30. 09. 2004. godine, doneo je

PRESUDU

Odbija se žalba tužene kao neosnovana i POTVRĐUJE presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 7264/96. od 13. 11. 2003. godine u stavu prvom i drugom izreke.
Uvažava se žalba tužene, pa se preinačuje rešenje o troškovima postupka sadržano u stavu trećem izreke presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 7264/96 od 13. 11. 2003. godine, tako što se obavezuje tužena Kompanija “Novosti” AD iz Beograda, da tužiocima Milutinu Bogosavljeviću i Miodragu Jovanoviću na ime troškova parničnog postupka isplati iznos od 104.900,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog prepisa presude.

Tagovi

Povezani tekstovi