Prokuplje: Raspisan konkurs za sufinansiranje medija

prokuplje-naslovi-net

[box align=’box-center’ id=’7910′]

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 83/14), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 126/14), Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2015. godinu („Sl. list Opštine Prokuplje“ br. 3/2015) i Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Prokuplje za 2015. godinu br. 400-252/15-03 od 15.5.2015. godine, predsednik Opštine Prokuplje raspisuje za 2015. godinu

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE PROKUPLjE RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015. GODINI

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Prokuplje, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Opštine Prokuplje za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.950.000,00 dinara.

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja. Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80 odsto vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od kalendarske godine. Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Prokuplje i bave se:

–          informisanjem javnosti o radu organa lokalne samouprave (predsednika i zamenika predsednika Opštine, Skupštine opštine, Opštinskog veća, Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, na zahtev emituju odloženi prenos sednica Skupštine opštine i dr;

–          projekti koji se bave privrednim aktivnostima i podsticajima razvoja privrednih aktivnosti;

–          projekti koji se bave svakodnevnim informacijama i temama od opšteg interesa za građane opštine Prokuplje;

–          projekti koji se odnose na mlade i afirmaciju stvaralaštva mladih;

–          projekti  koji se odnose na socijalnu zaštitu, obrazovanje i zdravstvo;

–          projekti koji se odnose na afirmaciju kulturnih i sportskih događaja od lokalnog značaja;

–          projekti koji se odnose na aktivnosti verske zajednice;

–          projekti koji doprinose afirmaciji pravih ljudskih vrednosti, zaštiti ranjivih kategorija stanovništva i inkluzivnom obrazovanju i doprinose ostvarenju zajedničkog života građana;

–          projekti koji se odnose na unapređenje bezbednosti saobraćaja;

–          ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Cilj konkursa je istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih građana na teritoriji opštine Prokuplje o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta grada, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru, slobode izražavanja ideja i mišljenja, odnosno o svemu o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Konkurs je objavljen na zvaničnom veb-sajtu Opštine Prokuplje na internet adresiwww.prokuplje.org.rs i novinama Narodne novine.

Na Konkursu može učestvovati:

–          izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

–          pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

–          na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom;

–          izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij;

–          pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda;

–          projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata propisani su članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014).

–          projekti prijavljeni na konkurs biće ocenjeni prema meri u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i meri u kojoj učesnik na konkursu pruži veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima;  

–          značaj projekta za ostvarivanje informisanja građana na teritoriji opštine Prokuplje;

–          doprinos razvoju medijskog pluralizma i raznolikosti medijskih sadržaja na teritoriji opštine Prokuplje;

–          realnost budžeta; 

–          tradicija u poslovanju;

–          dosadašnja saradnja sa lokalnom samoupravom.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjenu prijavu za učešće na konkursu na obrascima koji se mogu naći na zvaničnom veb-sajtu Opštine Prokuplje na internet adresiwww.prokuplje.org.rs ili svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Službi za odnose sa javnošću Opštine Prokuplje (kancelarija broj 4 u zgradi Opštine Prokuplje):

–          prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i  detaljan opis projekta na propisanom obrascu (obrazac 1);

–          tabele za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja (tabela).

Obrasci  i tabele se podnose u četiri primerka, a ostala obavezna dokumentacija u jednom primerku:

–          fotokopija rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

–          fotokopija rešenja Regulatornog tela o izdavanju dozvole za emitovanje programa;

–          dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Ukoliko je prijava nepotpuna ili neprecizna Komisija će od podnosioca projekta tražiti da u datom roku dopuni prijavu ili otkloni nedostatke. Ukoliko učesnik konkursa to ne učini u datom roku prijave se neće razmatrati.

Prijave slati na adresu: Opština Prokuplje, Tatkova broj 2, Prokuplje 18400, sa naznakom,,Prijava po javnom konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja“ – (ne otvarati do kraja konkursa) 

Prijave slati isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na zvaničnom veb-sajtu Opštine Prokuplje na internet adresi www.prokuplje.org.rs Konkursni materijal se ne vraća.

Javni konkurs je otvoren od 5.6. do 19.6.2015. godine. Prijave slati isključivo na propisanim obrascima. Zainteresovana javna glasila su dužna da predloge projekata dostave u navedenom roku.

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna Komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Članove Komisije imenuje predsednik Opštine Prokuplje iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Pravo na predlaganje članova Komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa. Opština Prokuplje ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije.

Predloge dostaviti u pisanoj formi putem pošte na adresu Tatkova broj 2, Prokuplje 18400 ili lično preko pisarnice Opštine Prokuplje, sa naznakom: ,,Javni poziv za prijavu članova stručne Komisije radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini“ – (ne otvarati do kraja konkursa).

Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno od 5.6. do 19.6.2015. godine.

Odluku o raspodeli sredstava donosi predsednik Opštine Prokuplje na osnovu obrazloženog predloga Komisije. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem. Odluka o izboru medijskih projekata i raspodeli sredstava objavljuje se na sajtu Opštine Prokuplje.

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti. Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Broj: 400-252/15-03

5.6.2015. godine

 

                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE PROKUPLjE

                                                                                    Miroljub Paunović s.r.

Tagovi

Povezani tekstovi