SafeJournalists network

Foto: SJ
Foto: SJ

Naziv projekta: Safejournalists network

Donator: Evropska komisija

Period realizacije: 1. april 2023 – 1. avgust 2026.

Uloga NUNS-a: nosilac projekta

Budžet: 1,444,339  EUR

Ciljevi:

 

Opšti cilj Akcije je da doprinese stvaranju povoljnog okruženja u kojem se sloboda izražavanja u potpunosti ostvaruje, dok se nasilje, pretnje i pritisci na novinare odmah  beleže od strane organa za sprovođenje zakona i pravosudnih organa, kao i da ih državni službenici se javno osude.

 

Specifični cilj(evi), tj. Ishod(i):

 

Ishod 1: Unapređen pravni i institucionalni okvir koji štiti bezbednost novinara, slobodu izražavanja i informisanja – što se vidi u brojnim relevantnim zakonskim i političkim promenama, kao i poboljšanom institucionalnom odgovoru da se blagovremeno i efikasno istraže napadi na novinare.

 

Ishod 2: Mreža aktera okupljena oko SafeJournalists zalaže se za održiva rešenja za zaštitu novinarki i medijskih profesionalaca – što se vidi u broju preporuka politike datih u saradnji sa grupama za prava žena, kao i iskazanom interesu ključnih nacionalnih i regionalnih aktera za ovu temu.

 

Ishod 3: Lokalni novinari u regionu Zapadnog Balkana ohrabreni su da traže svoja prava kao rezultat pojačanog angažovanja mreže SafeJournalists sa lokalnim inicijativama civilnog društva – što se vidi u povećanom broju lokalnih novinara koji prijavljuju kršenja svojih prava preko lokalnih organizacija i SafeJournalists platforme.

 

Ciljna grupa(e):

 

1. Nacionalni nosioci dužnosti uključujući predstavnike relevantnih ministarstava, parlamentarnih grupa, nezavisnih institucija, predstavnike, organa za sprovođenje zakona i sudskih organa itd.

2. Međunarodni akteri koji imaju moć da pozovu na akciju i mogu da utiču na debatu o politikama (EFJ, OEBS, RSF i sl.)

3. Organizacije civilnog društva, uključujući lokalne organizacije koje podržavaju medije i inicijative i nevladine organizacije za ženska prava

4. Novinari sa posebnim fokusom na novinarke i medijske profesionalce, kao i lokalne novinare.

 

Krajnji korisnici: Novinari (c-ca 15,000) i građani u regionu Zapadnog Balkana

 

Očekivani rezultati:

 

Rezultat 1.1: Kontinuirano (i prošireno) pružanje analize zasnovane na dokazima i izveštajima o bezbednosti novinara i medijskim slobodama, sa posebnim fokusom na novinarke, sakupljenih u ukupno 22 godišnja izveštaja iz 7 zemalja predstavljenih na najmanje 21 nacionalnom i regionalnom događaju.

 

Rezultat 1.2: Ojačani kapaciteti najmanje 12 članova mreže SafeJournalists za strateško zagovaranje o bezbednosti novinara i medijskih sloboda na nacionalnom i međunarodnom nivou, primenom najmanje pet ažuriranih matrica moći/uticaja zainteresovanih strana i odgovarajućih strategija za angažovanje sa ključnim akterima

 

Rezultat 1.3:  Ciljane zainteresovane strane na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou podstaknute da poboljšaju pravni i institucionalni okvir, citirajući nalaze mreže SafeJournalists u svojim izveštajima i podržavajući rešenja politika koja su predložili članovi SafeJournalists mreže

 

Rezultat 2.1: Povećani kapaciteti mreže SafeJuornlists za sprovođenje detaljne kvalitativne analize nasilja, pretnji i pritisaka koje trpe novinarke i medijske profesionalke, što će biti dokazano u 7 nacionalnih izveštaja pripremljenih u saradnji sa 20 organizacija civilnog društva i stručnjaka za ženska prava

 

Rezultat 2.2: Najmanje 30 ciljanih nacionalnih i regionalnih aktera, iz civilnog društva i nezavisnih institucija koji učestvuju u dijalogu kako bi se suprotstavili višestrukim kršenjima prava novinarki na blagovremen i efikasan način

 

Rezultat 3.1: Povećane nadležnosti 25 lokalnih organizacija i inicijativa, za otkrivanje i prijavljivanje kršenja novinarskih prava, što se vidi u osnovnim izveštajima koje su sačinili korisnici šeme subvencioniranja

 

Rezultat 3.2: Otprilike 2000 lokalnih novinara koji su informisani o svojim pravima i mehanizmima za pomoć koje mogu da zatraže od lokalnih organizacija i članova SafeJournalists mreže putem info sesija i ciljanih kampanja na društvenim mrežama

 

Rezultat 3.3: Minimum 20%* povećanje broja lokalnih novinara koji prijavljuju kršenja svojih prava koristeći lokalne kontakt osobe u lokalnim organizacijama i inicijativama koje podržava akcija (*u poređenju sa početnim podacima)

 

Glavne aktivnosti:

 

Glavne aktivnosti u okviru Akcije uključuju: praćenje, analizu i izveštavanje; strateško zagovaranje prema ključnim ciljanim nacionalnim i međunarodnim akterima; izgradnja kapaciteta (uključujući i članove mreže SafeJournalists i partnere iz civilnog društva koji su ciljani šemom sub-grantiranja) i umrežavanje – sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim akterima radi razmene znanja i ideja.

 

Aktivnosti predviđene za realizaciju Ishoda 1 uključuju:

 

i) praćenje, analizu i izveštavanje – uključujući redovno ažuriranje baze podataka SafeJournalists, reakcije javnosti, otvorena pisma, sažetke politike, pripremu i objavljivanje godišnjih izvještaja o bezbednosti novinara i slobodi medija itd.,

ii) izgradnja kapaciteta za zagovaranje sa ciljem da se obnove matrice moći/uticaja zainteresovanih strana i dizajniranje odgovarajućih strategija o tome kako se angažovati sa ključnim akterima,

iii) umrežavanje sa ključnim nacionalnim partnerima i saveznicima iz civilnog društva i

iv) strateško angažovanje sa ključnim akterima ciljane nacionalne, regionalne i međunarodne zainteresovane strane.

 

Aktivnosti predviđene za realizaciju Ishoda 2 obuhvataju:

 

i) praćenje, analizu i izveštavanje o kršenju prava novinarki,

ii) umrežavanje sa ključnim grupama za ženska prava i akterima iz nezavisnih institucija radi identifikovanja i formulisanja održivih rešenja za poboljšanje položaja novinarki.

 

Aktivnosti predviđene za realizaciju Ishoda 3 uključuju:

 

i) izgradnju kapaciteta i finansijsku podršku koja se pruža lokalnim organizacijama,

ii) izradu lokalnih osnovnih izveštaja od strane lokalnih organizacija uz podršku SafeJournalists mreže,

iii) info sesije za novinare i

iv ) kampanje na društvenim mrežama usmerene na novinare.

Tagovi

Povezani tekstovi