Sloboda medija i radna prava medijskih profesionalaca

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vreme realizacije: 1.05.2020. – 28.02.2021.

 

Donator: Ministartsvo kulture i informisanja

 

Uloga NUNS –a: nosilac projekta

 

Budžet: 700.000 rsd

 

O projektu:

 

Opšti cilj projekta je da novinari/ke u većoj meri poznaju i zastupaju za svoja radna prava kako bi zaštitili svoj profesionalni integritet i informisali građane u javnom interesu.

 

Kroz upoznavanje značaja radnih prava za nezavisno i profesionalno obavljanje medijskog rada, te načinima na koji medijski radnici/ce mogu da se zaštite od narušavanja svojih prava, cilj je da se nivo profesionalne ugroženosti novinara svede na minimum, a povećaju nezavisnost i sloboda rada novinara/ki.

 

Specifični cilj projekta je doprinos profesionalnom i pravnom osnaženju novinara/ki da pristupe svojim radnim pravima.

 

Aktivnosti:

 

1.Pripremne aktivnosti projekta – U početnoj fazi implementacije projekta NUNS će raziviti detaljni Akcioni plan sa predvidjenim rezultatima, indikatorima uspeha i jasno raspodeljenim odgovornostima, koji teče od datuma potpisivanja projekta sa donatorom. Akcioni plan će navesti jasne zadatke, rokove kao i članove projektnog tima odnosno eksternih stručnjaka koji će učestvovati u realizaciji projekta. Akcioni plan će obuhvatiti sve aktivnosti navedene u projektu

 

2. Istraživanje – Koliko novinarke i novinari poznaju svoja radna prava” ponudiće odgovore na to koliko novinari/ke poznaju svoja radna prava, sa posebnim osvrtom na pitanje kako uslovi rada medijskih profesionalaca utiču na kvalitet javnog informisanja, te kako se prekarizacija rada koristi kao mehanizam za kontrolu medijskog sadržaja i pritisak na slobodu medija.

 

3. Publikacija “Radna prava i mediji” – Na osnovu rezultata istraživanja izradiće se priručnik koji će medijskim profesionalcima pružiti osnovne informacije i neophodno znanje o mehanizmima pritisaka na slobodu medija preko prekarizacije rada, njihovim zakonskim pravima i načinima kako da se zaštite kada su im radna prava ugrožena.

 

4. Edukativni deo obuhvata realizaciju jednodnevnih treninga koji će po treningu okupiti do 10 novinara/ki iz Srbije koji koji će adresirati problem uslova rada u medijima. Treninzi će direktno pristupati analizama modela organizovanja prekarno angažovanih novinara/ki, koji će sticati znanja i veštine neophodne za njihovo organizovanje u cilju unapređenja njihovog položaja i zaštite slobode medija. Treninzi će biti realizovani kroz tri sesije.

 

5. Razvijanje modela saradnje novinara/ki, novinarskih udruženja, civilnog sektora i sindikata u cilju profesionalne zaštite i poboljšanja radnih prava – organizovanje određenog broja sastanaka između novinarskih udruženja, civilnog sektora i sindikata i kreiranje sporazuma o održivoj saradnji i razmeni iskustava i informacija između novinarskih udruženja, sindikata i članstva u cilju što veće zaštite radnih prava medijskih profesionalaca. To će rezultirati definisanjem i planiranjem budućih saradnji i projekata , neophodnim za zaštitu novinarske profesije i veće slobode medija.

 

Predviđeni rezultati:

 

Obučeni novinari su osnaženi da u većoj meri zastupaju svoja prava

 

Stručna i šira javnost je upoznata sa stanjem radnih prava u novinarskoj profesiji

 

Uspostavljena institucionalna saradnja sa jasnim okvirima između udruženja i sindikata

Tagovi

Povezani tekstovi