Solidarna pomoć konkurentu

Obe te­le­vi­zi­je u obra­ća­nju jav­no­sti u nedelju is­ta­kle su, me­đu­tim, da je sve uči­nje­no po za­ko­nu i tran­spa­rent­no, a iz TV „Ko­ša­va“ sa­op­šte­no je da je „ban­kar­ski iz­vod – do­kaz o upla­ti de­po­zi­ta – do­sta­vljen Re­pu­blič­koj ra­di­o­di­fu­znoj agen­ci­ji pri­li­kom pre­da­je pri­ja­ve“.
– Po­zaj­mi­cu smo oba­ve­zni da vra­ti­mo u tač­no utvr­đe­nom ro­ku, a do sa­da je vra­će­no pet mi­li­o­na di­na­ra – sa­op­šte­no je iz „Ko­ša­ve“, uz na­po­me­nu da „oni ko­ji ni­su do­bi­li do­zvo­lu za na­ci­o­nal­no emi­to­va­nje po­ku­ša­va­ju na sve na­či­ne da na­đu ne­pra­vil­nost i sen­za­ci­ju u či­nje­ni­ci da je TV „Ko­ša­va“ le­gal­no do­bi­la na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju na otvo­re­nom kon­kur­su“.
Op­tu­žu­ju­ći gu­bit­ni­ke na kon­kur­su da spro­vo­de kam­pa­nju pro­tiv od­lu­ke RRA i do­bit­ni­ka fre­kven­ci­ja, iz TV „Pink“ su sa­op­šti­li da je „po­sled­nja kam­pa­nja, di­rekt­na, la­žna i sram­na“ da je upe­re­na pro­tiv njih, „sa ci­ljem dis­kre­di­to­va­nja le­gal­no do­bi­je­ne do­zvo­le za emi­to­va­nje.“ Pro­tiv sva­ko­ga, ko na bi­lo ko­ji na­čin uče­stvu­je u kle­ve­ta­ma i zlo­na­mer­nim neo­sno­va­nim iz­ja­va­ma upe­re­nim pre­ma „Pin­ku“ bi­će pod­ne­ta kri­vič­na pri­ja­va, po­ru­če­no je iz te ku­će.


Sve po propisima


Pozivamo sve tvo­r­ce pri­če o po­zaj­mi­ci nov­ca, na šta se sve­la po­sled­nja kam­pa­nja, da po­gle­da­ju za­ko­ne na­še dr­ža­ve i pro­ba­ju da na­đu ne­ki član ko­ji za­bra­nju­je da ne­kom po­zaj­mi­te no­vac, na osno­vu ugo­vo­ra i to čla­ni­ci iste aso­ci­ja­ci­je – po­ru­ču­ju iz „Pin­ka“, a na­po­mi­nju da su i oni sprem­ni da iz­vod o po­zaj­mi­ci TV „Ko­ša­vi“ pri­lo­že RRA.
Po­vo­dom ugo­vo­ra o zaj­mu, ko­jim je, prak­tič­no, „Pink“ omo­gu­ćio TV „Ko­ša­vi“ da uđe u nad­me­ta­nje za na­ci­o­nal­nu TV do­zvo­lu, obe te­le­vi­zi­je po­zva­le su se na „ci­vi­li­zo­va­no po­slo­va­nje, me­đu­sob­nu po­moć i sa­rad­nju“, na šta ih oba­ve­zu­je član­stvo u Aso­ci­ja­ci­ji pro­fe­si­o­nal­nih emi­te­ra Sr­bi­je (APRES). I jed­na i dru­ga TV ku­ća na­po­me­nu­le su da je „Pink“ po­zaj­mio no­vac i ni­škoj „TV 5“, ko­ja ni­je do­bi­la do­zvo­lu. Me­đu­tim, di­rek­tor ni­ške „pe­ti­ce“, Sla­vi­ca Ni­ko­lić-Čor­bić u iz­ja­vi „No­vo­sti­ma“ de­man­to­va­la je da je „ru­ži­ča­sta te­le­vi­zi­ja“ toj ku­ći po­zajm­lji­va­la pa­re, ili da ih je, čak, da­la za de­po­zit.
– „TV 5“ ni­je od „Pin­ka“ do­bi­la pa­re za de­po­zit, ne­go su de­po­zit pla­ti­li vla­sni­ci – tvr­di ona. – Mi sa Pin­kom već go­di­nu i po ima­mo po­slov­no-fi­nan­sij­ski aran­žman. Na­i­me, „Pink“ je svoj sa­te­lit­ski link po­sta­vio na naš an­ten­ski stub, a kao do­pi­sni­štvo za jug Sr­bi­je ša­lje­mo im i pri­lo­ge za Na­ci­o­nal­ni dnev­nik. A to, ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa po­su­đi­va­njem pa­ra.

Ma­da je i „TV 5“, kao čla­ni­ca APRES-a po­zajm­lji­va­la pa­re dru­gim čla­ni­ca­ma, Sla­vi­ca Ni­ko­lić-Čor­bić is­ta­kla je da to ni­ka­da ni­je bi­lo „za ta­ko va­žnu stvar kao što je upla­ta de­po­zi­ta.

 

RRA traži papire

 

Radiodifuzna  agen­ci­ja na­ja­vi­la je da će u ponedeljak raz­mo­tri­ti pi­ta­nje me­đu­sob­nih fi­nan­sij­skih tran­sak­ci­ja iz­me­đu „Pin­ka“ i „Ko­ša­ve“, od ko­jih će za­tra­ži­ti do­ku­men­ta­ci­ju o to­me. Me­đu­tim, Mi­o­drag Po­pov, ured­nik „BK TV“, sma­tra da je ne­mo­gu­će da u RRA ni­su zna­li za taj do­ku­ment.
– Oni se sme­ju ce­loj Sr­bi­ji, jer je pr­va, oba­ve­zna ste­pe­ni­ca na kon­kur­su bi­la upra­vo uplat­ni­ca o de­po­zi­tu, i za nju su lju­di u RRA mo­ra­li zna­ti. A, sa­da se pra­ve iz­ne­na­đe­ni. Ili su ne­sa­ve­sno ra­di­li svoj po­sao, ili sve­sno sa­kri­li do­ku­ment, ko­jeg ni­je bi­lo ka­da je prav­ni tim sa „BK TV“ is­pi­ti­vao do­ku­men­ta­ci­ju emi­te­ra ko­ji su do­bi­li do­zvo­lu. Ovaj do­ku­ment po­tvr­đu­je na­še sum­nje da se RRA ba­vi kri­mi­nal­nim rad­nja­ma – ka­že Po­pov.
Te­le­vi­zi­ja „BK Te­le­kom“, ni­ška „TV 5“ i ne­mač­ki „RTL“, ni­su do­bi­li do­zvo­le za emi­to­va­nje pro­gra­ma, po­sle če­ga su ulo­ži­li žal­be Vr­hov­nom su­du Sr­bi­je.

 

S. Remić

Tagovi

Povezani tekstovi