Štamparija „Borba“ preuzima „Novosti“

Ona predstavlja deo mera predviđenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je usvojen 6. 7. 2018. godine, a postao je pravosnažan 10. 1. 2019. godine.

Dva poverioca su podnela zahtev za konverziju svojih potraživanja u kapital „Novosti“ u roku propisanom UPPR – GP Kompanije „Štamparija Borba ad“, kao najveći poverilac, i „Beodragos“, dobavljač roto-papira.

Ova odluka biće sprovedena u skladu sa zakonom u roku od tri meseca od dana njenog donošenja u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti.

Tagovi

Povezani tekstovi