Sud pali, politika gasi

Osim to­ga, na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, na­ja­vlje­na je i žal­ba na no­vu od­lu­ku ra­di­o­di­fu­znog Sa­ve­ta o pri­vre­me­nom od­u­zi­ma­nju do­zvo­le za rad, i oce­nje­no da je i od­lu­ka o traj­noj za­bra­ni ra­da BK TV neo­dr­ži­va.
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik BK TV Mi­lo­mir Ma­rić re­kao je da „tre­ba ot­kri­ti ko­ja po­li­tič­ka vo­lja sto­ji iza od­lu­ke ra­di­o­di­fu­znog Sa­ve­ta, i da je, iz­gle­da, pre­su­dan bio „ru­ko­pis“ Mla­đa­na Din­ki­ća, ko­ji im je pre­po­ru­čio da ni­ko ko je na vla­sti ne mo­ra po­što­va­ti od­lu­ke Vr­hov­nog su­da“.
– Dru­gi čla­no­vi vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je bi­li su mno­go ak­tiv­ni­ji u de­lje­nju na­ci­o­nal­nih fre­kven­ci­ja – ka­zao je Ma­rić. – Pre­mi­jer Ko­štu­ni­ca je čak dvo­ji­ci naj­moć­ni­jih i naj­bo­ga­ti­jih lju­di u Sr­bi­ji, se­dam da­na pre do­de­le fre­kven­ci­ja, re­kao da on ima dis­kre­ci­o­no pra­vo da lič­no od­re­di ko će do­bi­ti na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju, i da je ne­će do­bi­ti ni­ko ko je pro­tiv nje­ga i ko mu se bi­lo kad za­me­rio. Je­dan od te dvo­ji­ce po­zvao me na raz­go­vor i re­kao mi da se ne za­lu­đu­je­mo, i da je na­ša bor­ba ilu­zor­na.
Ma­rić je ka­zao da je sram­no da pre­mi­jer ću­ti na od­lu­ke Sa­ve­ta, i ka­ko je u „raz­go­vo­ru sa ne­mač­kom kan­ce­lar­kom An­ge­lom Mer­kel ob­ja­šnja­vao ka­ko ne mo­že uti­ca­ti na rad ne­za­vi­snog te­la, ka­da se ne sla­že sa nje­go­vim od­lu­ka­ma“. On je oce­nio da se ga­se svi slo­bod­ni me­di­ji u Sr­bi­ji, jer do­la­ze dra­ma­tič­na vre­me­na.
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik BK TV je pod­se­tio da je u pe­tak Vr­hov­ni sud Sr­bi­je po­ni­štio od­lu­ku ra­di­o­di­fu­znog Sa­ve­ta o pri­vre­me­nom ga­še­nju BK TV, ali da je Sa­vet iste ve­če­ri do­neo istu ta­kvu, no­vu od­lu­ku, ko­ja je sa­da sa­mo bo­lje prav­nič­ki upa­ko­va­na.
Osim ove od­lu­ke, ko­ja va­ži od 25. apri­la, BK te­le­vi­zi­ji je i traj­no od­u­ze­ta do­zvo­la za rad. On je ka­zao da se vi­de­lo da će bi­ti pro­ble­ma već pri­li­kom po­ku­ša­ja da se uklju­če pre­daj­ni­ci, i da je to, upr­kos od­lu­ci Vr­hov­nog su­da, bi­lo mo­gu­će sa­mo ta­mo gde ni­su pod dr­žav­nom kon­tro­lom.
Re­še­nje o od­bi­ja­nju pri­go­vo­ra na od­lu­ku o iz­da­va­nju do­zvo­la za emi­to­va­nje pro­gra­ma, BK TV još ni­je do­bi­la, ali će je, ka­ko je na­ja­vlje­no, na­pa­sti pred Vr­hov­nim su­dom. Ina­če, u BK TV sma­tra­ju da će kon­kurs za do­de­lu fre­kven­ci­ja bi­ti okon­čan tek ka­da se za­vr­še spo­ro­vi ko­je će te­le­vi­zi­je, či­ji su pri­go­vo­ri na od­lu­ku o do­de­li fre­kven­ci­ja od­bi­je­ni, po­kre­nu­ti pred Vr­hov­nim su­dom. Za­to će, na­ja­vlje­no je, BK TV po­no­vo 26. ma­ja po­ku­ša­ti da uklju­či pre­daj­ni­ke i kre­ne sa pro­gra­mom.


S. Remić

Tagovi

Povezani tekstovi