Sum­nje ra­stu ubice nigde

Na da­na­šnji dan, pre go­di­nu da­na, ubi­jen je Du­ško Jo­va­no­vić, di­rek­tor i glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik pod­go­rič­kog li­sta „Dan“.
O tom aten­ta­tu zna se go­to­vo sve, iz­u­zev ko je u no­ći iz­me­đu 27. i 28. ma­ja, na par­kin­gu is­pred re­dak­ci­je „Da­na“ u Pod­go­ri­ci is­pa­lio dva ili tri ra­fa­la iz pu­ške AK-47 na Jo­va­no­vi­ća, u tre­nut­ku ka­da je seo u službeni auto­mo­bil. Šest me­ta­ka za­vr­ši­lo je u te­lu pr­vog čo­ve­ka „Da­na“.
Po­sle če­tvo­ro­me­seč­ne is­tra­ge, u ko­joj je pri­vo­đe­no i is­pi­ti­va­no na de­se­ti­ne sum­nji­vih ili sve­do­ka, po­stig­nu­ta je sa­mo jed­na optužnica: pro­tiv pod­go­rič­kog ka­ra­ti­ste Da­mi­ra Man­di­ća. Nje­mu se u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du su­di zbog uče­šća u ubi­stvu ko­je je, po optužnici, po­či­nio „u do­go­vo­ru sa za sa­da ne­po­zna­tim oso­ba­ma“. Na osam do sa­da održanih ro­či­šta, me­đu­tim, go­to­vo da se ni­je ču­lo ni­šta što bi uka­za­lo na pu­nu isti­nu.
Ko je, osim možda Man­di­ća, još bio u „gol­fu“ iz ko­jeg je pu­ca­no na Jo­va­no­vi­ća? Vo­zi­lo je pro­na­đe­no če­ti­ri da­na po­sle zlo­či­na, a fo­ren­zi­ča­ri iz ne­mač­kog kri­mi­no­lo­škog in­sti­tu­ta u Vis­ba­de­nu pom­no su ana­li­zi­ra­li tra­go­ve iz „gol­fa“, kao i DNK oso­ba za ko­je se sum­nja da mo­gu ima­ti ve­ze sa aten­ta­tom.
Zva­nič­no, me­đu­tim, ni­je po­dig­nu­ta ni jed­na no­va po­ter­ni­ca, iako je iz po­li­cij­skih kru­go­va odav­no po­tvr­đe­no da se tra­ga i za Vu­kom Vu­le­vi­ćem i Ar­mi­nom Mu­šom Osma­na­gi­ćem zbog sum­nje da su upra­vo oni bi­li u „gol­fu“ sa Man­di­ćem.
Pre ne­ki dan, Vu­le­vić je uhap­šen u Be­o­gra­du (Osma­na­gić je i da­lje u bek­stvu), ali mu je pri­tvor od­re­đen zbog šver­ca ka­fe i sum­nje da je kri­jum­ča­rio dro­gu, dok ubi­stvo Jo­va­no­vi­ća, ba­rem u pr­vom is­pi­ti­va­nju kod istražnog su­di­je, ni­je ni po­me­nu­to.
– To što mu po­li­ci­ja sta­vlja na te­ret u kri­vič­noj pri­ja­vi su obič­ne glu­po­sti – ko­men­ta­ri­še raz­voj do­ga­đa­ja Li­di­ja Bo­žo­vić, advo­kat po­ro­di­ce Du­ška Jo­va­no­vi­ća. – Sa­slu­ša­nje Vu­le­vi­ća služi da se na­pra­vi pred­sta­va, a da isto­vre­me­no ni­ko od od­go­vor­nih ne iza­đe pred jav­nost i kaže ka­kve do­ka­ze po­li­ci­ja ima pro­tiv nje­ga. Od ka­da je Vu­le­vić is­po­ru­čen Pod­go­ri­ci, MUP i mi­ni­star Dra­gan Đu­ro­vić su za­ne­me­li. Oči­to je da ni u snu ni­su mo­gli da za­mi­sle da će Vu­le­vić bi­ti uhap­šen.
U me­đu­vre­me­nu, mi­ni­star po­li­ci­je Dra­gan Đu­ro­vić ni­je pod­neo ostav­ku, iako je ta­kav čin na­ja­vio u pr­vim da­ni­ma po­sle ubi­stva. Da­nas ob­ja­šnja­va da je slu­čaj, ipak, do­speo do su­da, što bi mo­glo da zna­či da će sve bi­ti ra­sve­tlje­no.


Č. Prelević

Tagovi

Povezani tekstovi