TV „Nova“ neće Pink

Pro­te­klih ne­ko­li­ko da­na, na­i­me, u srp­skim i hr­vat­skim me­di­ji­ma ob­ja­vlje­no je da je vla­snik TV „Pink“ Želj­ko Mi­tro­vić po­nu­dio 30 mi­li­o­na evra za ku­po­vi­nu hr­vat­ske „No­ve“ TV.
U raz­go­vo­ru za hr­vat­ske me­di­je Mi­tro­vić je re­kao ka­ko je „ula­zak na hr­vat­sko tr­ži­šte de­fi­ni­ti­van, s ob­zi­rom na to da eki­pa `Pin­ka` u sle­de­ćih me­sec da­na do­la­zi na ove pro­sto­re, gde do pro­le­ća na­me­ra­va da poč­ne sa svo­jom pro­duk­ci­jom“.

Ina­če, „No­va“ TV u Hr­vat­skoj deo je CME-ove re­gi­je „Adri­a­tik“, ko­ja ima vo­de­će te­le­vi­zij­ske sta­ni­ce u šest ze­ma­lja Cen­tral­ne i Is­toč­ne Evro­pe i svo­jim pro­gra­mom ob­u­hva­ta, ot­pri­li­ke, 82 mi­li­o­na lju­di. CME-ove te­le­vi­zij­ske sta­ni­ce na­la­ze se u Hr­vat­skoj (No­va TV), Re­pu­bli­ci Če­škoj (TV No­va, Ga­lak­sia, Sport), Ru­mu­ni­ji (PRO TV, Aka­sa, PRO Si­ne­ma), Slo­vač­koj (Mar­ki­za), Slo­ve­ni­ji (POP TV, Ka­nal A) i Ukra­ji­ni (Stu­dio 1+1, Stu­dio 1+1 In­ter­na­ci­o­nal, Gra­vis).

 

B. Popović

Tagovi

Povezani tekstovi