Za nesavesne predviđeno i do pet godina robije

Naime, umesto da iskoriste raspoloživu infrastrukturu Javnog preduzeća Radio Televizija Srbije (RTS), oni su dozvolili da ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić i Savet Republičke radiodifuzne agencije legalizuju objekte koji su izgrađeni mimo zakona. Ovo se potvrđuje odredbom člana 87 stav 3 Zakona o telekomunikcijama, u kojoj piše: „Kada za to postoje tehnički ili drugi opravdani razlozi, RATEL može da naloži da dva ili više telekomunikaciona operatera zajednički koristi infrastrukturne objekte, odnosno da telekomunikacionom operateru – vlasniku objektu naloži da omogući drugom telekomunikacionom operateru sukorišćenje uz pravičnu nadoknadu. UO RATEL-a nije ispoštovao ovu zakonsku mogućnost i iskoristio postojeće kapacitete RTS-a, koji ima izgrađene tri mreže za emitovanje televizijskog programa RTS 1 (ima 297 predajnika), RTS 2 (310 predajnika) i RTS 3 (286 predajnika, čije je emitovanje programa prekinuto). A prema konkursu, svaka od pet mreža sa nacionalnom pokrivenošću ima najviše 37 predajnika.

Da je UO RATEL-a više poštovao mišljenje izvesnog gospodina Orfa, nego odredbe Zakona o telekomunikacijama, odredbe Ustava i Konvencija Međunarodnog saveza za telekomunikacije, pokazuje sledeći dokument predsednika UO RATEL, koji je javnosti prezentiran 16. decembra 2005. godine: „Uskladu sa članom 82 Zakona (o telekomunikacijama) RATEL je uspostavio saradnju sa Republičkom radiodifuznom agencijom (RRA). Upravni odbor RATEL-a prihvatio je sugestiju Ministarstva za kapitalne investicije (MKI) i Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da se prema članu 104 Zakona za Početni plan raspodele radiofrekvencija prihvati Predlog plana koji je uradila radna grupa RRA i MKI, koga će MKI objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije. Ovaj Plan će kasnije korigovati RATEL u skladu sa budućom Strategijom razvoja (telekomunikacija) i prema članu 63 uputiti ga kao korekciju na usvajanje MKI-u. UO Ratela je na svojoj sednici od 11. 8. 2005. godine potvrdio ovaj dogovor kao svoju odluku. Na sastanku Saveta RRA, kad je usvajana Strategija razvoja radiodifuzije, članovi Saveta su upoznati sa ovom odlukom (prisustvovao misteriozni mr Orf i saglasio se i on sa tom odlukom). Ovo je bio jedan od uslova da UO RATEL – a da saglasnost na Strategiju razvoja (radiodifuzije), koja se zasniva na ovom Planu raspodele učestanosti. Ova saglasnost je doneta na UO RATEL-a 26. 10 2005. godine.“ Dokument je potpisao predsednik UO RATEL-a Jovan Radunović i time dokazao da za njega i UO odredbe Zakona o telekomunikacijama ništa ne znače.


A šta o ovakvom radu kaže Krivični zakonik 2
Prema članu 361 službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa, opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi 450.000 dinara i nastupi, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Ako je usled dela iz stava 1 ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta


Tihomir Živanović-Milan Lađević, nastavlja se

Tagovi

Povezani tekstovi