Započet postupak ocene ustavnosti zakona o Domu novinara

Skupština bi trebalo da se izjasni u roku od 30 dana o zahtevu za
ocenu ustavnosti osporenog Zakona o vraćanju Udruženju novinara
Socijalističke Republike Srbije prava u pogledu korišćenja i
raspolaganja nepokretnostima kao društvenim sredstvima.
NUNS je naveo da je taj zakon nesaglasan sa Ustavom Srbije, jer su
njime povređena prava drugih udruženja na određeni poslovni
prostor, koji je legatom ostavljen na korišćenje svim novinarima
Srbije.

NUNS je zatražio od Ustavnog suda i da odredi zabranu primene
osporenog zakona, uz obrazloženje da pred Trećim opštinskim sudom
vodi spor sa UNS-om o pravu korišćenja poslovne zgrade u Resavskoj
(bivšoj General Ždanovoj).

U zahtevu NUNS-a ukazano je da je osporeni zakon usvojen na osnovu
ustava SR Srbije iz 1974. godine, koji je prestao da važi, zbog čega
bi ocena ustavnosti mogla da bude obavljena samo u odnosu na sadašnji
Ustav Srbije, koji jamči jednakost društvene, državne, privatne,
zadružne i drugih oblika svojine.

Ustavni sud Srbije odbacio je danas više inicijativa, uključujući
za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uputstva za
sprovođenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih
funkcija, kao i za utvrđivanje nezakonitosti Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji Narodne banke Srbije.

Odbačene su i inicijative za ocenu ustavnosti odredbi Zakona o
privatnim preduzetnicima, kao i pojedinih članova Osnovnog krivičnog
zakona i nekoliko članova Statuta grada Niša.

Tagovi

Povezani tekstovi