Objavljeno istraživanje “Transparentnost podataka o državnom finansiranju medija”

Untitled

Nezavisno udruženje novinara Srbije, BIRN Srbija i Fondacija za otvoreno društvo objavili su publikaciju istraživanja “Transparentnost podataka o državnom finansiranju medija: Tri slučaja neprimerenog postupanja institucija” koje se bavi monitoringom potrošnje javnog novca u  medijskom sektoru i potencijalnim zloupotrebama i korupcijom koji u tom procesu mogu da se jave.

Državni novac koji se putem različitih mehanizama troši u medijskom sektoru glavni je kanal finansiranja i održivosti brojnih medijskih kuća, a ujedno i glavni kanal (ne)dozvoljenog uticaja na uređivačke politike

 

Kako se u samom dokumentu navodi, netransparentna, nekontrolisana i arbitrarna  potrošnja  javnog  novca  prepoznata  je  kao  jedan  od  najefikasnijih mehanizama tzv.  meke  cenzure,  koji  negativno  utiče  na  ekonomsku  održivost  medija,  a  time  i  na  njihovu nezavisnost. Dokument takođe donosi i preporuke kako da se ova oblast bolje reguliše.

 

“Dostupnost  podataka  i  transparentnost  u  trošenju  novca,  prvi  je  korak  ka  otkrivanju  ovih nedopuštenih praksi. Podaci  o  državnom  finansiranju  medija  nalaze  se  u  nekoliko  zvaničnih  baza  podataka (npr.  Registru  medija  koji  vodi  Agencija  za  privredne  registre,  baza  de  minimis državne  pomoći  koju  vodi  Komisija  za  kontrolu  državne  pomoći,  portal  Uprave  za  javne nabavke),  kao  i  nekoliko  otvorenih,  onlajn  baza  podataka  koji  su  kreirali  predstavnici organizacija civilnog društva. Ni jedna od ovih, ipak, nije sveobuhvatna niti daje potpuni uvid u javnu potrošnju”, navodi se u njemu.

 

Dalje piše da proaktivno  objavljivanje  podataka  (npr,  na  zvaničnim  sajtovima  institucija  ili drugih  organa,  javnih  preduzeća  i  sl.)  ili  podataka  u  otvorenom  formatu  zadovoljava samo  minimum  transparentnosti  i  krug  informacija  koji  je  u  javnom  domenu vrlo skroman, te se navodi da istraživači  i  zainteresovana  javnost  zato  vrlo  često  koriste  mehanizam  zahteva  za pristup  informacijama  od  javnog  značaja kako bi pratili trag potrošnje  novca u medijskom sektoru.

 

U dokumentu se upozorava da uspešnost  ovog  mehanizma može biti  ugrožena  najavljenim  izmenama  Zakona  o  slobodnom pristupu  informacijama  od  javnog  značaja  (javna  debata  završena  u  junu  2021.  godine,  dok se  usvajanje  u  Skupštini  još  uvek  čeka)  koje  prete  da  ugroze  dostignuti  nivo  prava.

 

Preporuke  ovog  izveštaja  idu  u  pravcu  proaktivnog  objavljivanja  podataka i uklanjanju nepotrebnih administrativnih barijera koje otežavaju pristup podacima.

 

Ceo dokument ovog istraživanja možete pročitati na ovom LINKU.

 

Dokument je nastao u okviru projekta  “Da li se zloupotrebljavaju  javna sredstva?  Monitoring procesa  državnog  finansiranja medijskih  projekata”  koji BIRN realizuje  u  partnerstvu sa Nezavisnim  udruženjem  novinara  Srbije,  a  koji  je  podržala  Fondacija  za  otvoreno  društvo.

Tagovi

Povezani tekstovi